ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Předpřítomný průběhový – Present Perfect Continuous

Stejně jako ostatní časy, tak i předpřítomný čas má v angličtině několik forem:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Použití:

 • chceme zdůraznit činnost samotnou spíše než výsledek
  He has been waiting for them.
 • když je patrný důsledek nějaké činnosti v přítomnosti – She is hot because she’s been running.
 • na rozdíl od času předpřítomného prostého věta v tomto čase vyjadřuje nedokončení činnosti
 • ve spojení s „klíčovými výrazy“ how long,  for, since (in connection with keywords/signal words)
  How long have you been writing the essay?
  I have been living here for three years (since last year).

Tvoření
Jako u všech průběhových forem se věta v tomto čase vytvoří s pomocným slovesem BE v daném čase (zde HAVE/HAS BEEN) a významovým slovesem s koncovkou ING.

pomocné sloveso HAVE/HAS + BEEN + —ing (významové sloveso + ING)
have been waiting / has been waiting

I have been travelling, you have been travelling, we have been travelling, they have been travelling
she has been travelling, he has been travelling

Zápor
Při tvoření záporných vět v každém čase prostém opět platí základní mluvnické pravidlo, že záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě HAVE/HAS,
takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar haven’t/hasn‘t (have not/has not).  Nicméně, s ohledem na to, že tento čas zdůrazňuje probíhající činnosti, se zápor v tomto čase příliš nepoužívá.

I haven‘t been travelling, you haven‘t been travelling, we haven‘t been travelling, they haven‘t been travelling she hasn‘t been travelling, he hasn‘t been travelling

Otázka
Podobně jako u tvoření záporných vět platí, že otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v předpřítomném čase průběhovém se jedná o HAVE/HAS.
Pamatujte, že nelze hýbat s významovým slovesem, které se ve větě nachází VŽDY za podmětem!
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?

Have you been travelling…? Yes, I have. No, I haven’t.

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they/he/she/it + have/has/haven’t/hasn‘t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

How long – How long have you been waiting?
What – What have you been doing that you look so tired?

Další tázací výrazy jsou:
why, which, who, how, whose, where

WHEN se v tomto čase nepoužívá (je spojeno s konkrétní časovou informací!)

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme