ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Podstatná jména

Rozeznáváme číslo jednotné (singular) a množné (plural), počitatelnost (countable/uncountable), rod (věci a zvířata jsu obvykle rodu středního) a pád (přivlastňovací – possessive case ´s).

Číslo
Pravidelné tvoření příponou -s nebo -es (po koncovce -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, -y)
Po koncovce -y může docházet také ke změně -y na -i, př. lady/ladies, ale pozor boy/boys.
Nepravidelné tvoření
foot/feet, goose/geese, woman/women, man/men, mouse/mice, tooth/teeth, life/lives, sheep/sheep, fish/fish (fishes – pokud se jedná o různé druhy ryb)

Některá podstatná jména nemají množné číslo:
accomodation, advice, baggage, experience (zkušenost), furniture, information, knowledge, luck, luggage, money, news (news is!!), weather, work atd.

Počitatelná podstatná jména
zahrnují názvy předmětů, osob, rozlišujeme jenotné a množné číslo, „můžeme je spočítat“
a v jednotném číslo vždy používáme člen (neurčitý a/an nebo určitý the):
a dog (nějaký pes) – dogs (nějací psi) /the dog (ten, konkrétní pes) the dogs (ti psi)/one dog, two dogs, an apple – apples
Na množství se ptáme: How many?

Nepočitatelná podstatná jména
zahrnují názvy abstraktních podstatných jmen a názvy materiálů, nedají se použít s číslem (one sugar/one kilo of sugar)
na množství se ptáme: How much?
POZOR!
a glass – sklenice/glass – sklo/glasses – brýle nebo sklenice v mn. č.
a paper – noviny/paper – papír apod.

Jak se dá tedy vyjádřit množství u nepočitatelných podstatných jmen?
a bit of news; a piece of cake/information/cheese/advice; a glass of water/beer/wine;
a sheet of paper; a slice of bread; a drop of water/oil; a cup of tea/coffee; a packet of biscuits/crisps; a box of chocolate etc.

Rod – Gender
Některá podstatná jména mají rozdílné formy pro vyjádření rodu, např.:
actor – actress, boy – girl, bridegroom – bride, widower – widow, father – mother,
husband – wife, nephew – niece, prince – princess, son – daughter etc.
Některá zvířata mají také rozdílné výrazy pro různý rod:
bull – cow, dog – bitch, cock – hen, lin – lioness etc.

Pád – Case
Pády podstatných jmen jsou v angličtině vyjadřovány pozicí ve větě a spojením podstatného jména s předložkou. Jediným pádem tak zůstává pouze genitiv neboli přivlastňovací pád (possessive case).
Jak se používá?
– přidáním ´s za podstatné jméno v jedn. či mn. čísle: a man´s job, children´s games
– přidáním (´) za podstatné jméno v mn. čísle: girls´school
– pokud jsou dvě jména spojena and přidáme ´s až za druhé jméno: Tom and Ann´s car
– je-li jméno zakončeno -s, pak přivlasňovací ´s můžeme přidat či nemusíme: Charles´s i Charles´

Tvoření podstatných jmen odvozením (koncovkami)
Některá podstatná jména vznikají odvozením od jiných slovních druhů, např.:
od slovesa:
+ er – speak/speaker, teach/teacher, write/writer
+ or – act/actor, sail/sailor
+ ing – build/building, swim/swimming
+ ation – organize/organization
+ dom – bore/boredom, free/freedom
od přídavného jména:
+ ness – weak/weakness, lazy/laziness
+ th – long/length, wide/width, (high/height)
+ ty, ity – regular/regularity

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme