ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Slovesa

Pokud jde o slovesa v angličtině, lze je rozdělit do dvou skupin:
1. významová (lexical, full-meaning)
mohou být pravidelná (regular) a nepravidelná (irregular)
2. pomocná a způsobová/modální (auxiliary and modal)
jejich počet je omezený

  • zahrnují také skupinu sloves, která mohou plnit funkci slovesa významového i pomocného – be, have, do:

I am a student. (be = významové)
I am studying English this year. (be = pomocné, významové je zde studovat = study)
He always does his homework. (do = dělat významové)
Does she always do her homework too? (do v prvním případě pomocné pro otázku v přítomném čase a ve druhém případě významové dělat Dú)
They have lunch at 12. (have = významové, vazba have lunch = obědvat)
They have bought a new car. (have = pomocné pro předpřítomný čas, významové koupili = bought)

  • způsobová (modal verbs) – can/could, may/might, must, shall/should, will/would, ought to, used to, need, dare.

Slovesné tvary (verb forms)
Co je to infinitiv? Je to tvar slovesa, u nějž se nedá určit osoba, číslo, čas, rod, způsob ani zda je průběhové – to play, to sit, to study.

Pravidelná slovesa mají 4 tvary
listen – listens (3.os.j.č.) – listening – listened + infinitiv – to listen
Pozor na změny pravopisu po přidání -s/- ing/-ed

Nepravidelná slovesa mají 3 a více tvarů (BE = 8 tvarů!)
go – goes – going – went – gone + to go
cut (nepravidelné: cut-cut-cut) – cuts – cutting + to cut

Sloveso být – to be/not to be
be – základní tvar (v přítomnosti časujeme a podle osoby rozlišujeme tvary am, is are)
was, were (pro minulý čas)
been
being

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme