ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Předpřítomný čas – present perfect

Stejně jako ostatní časy, tak i předpřítomný čas má v angličtině několik forem:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Použití:

 • děj, který probíhal v blíže neurčené minulosti (an indefinite time in past)
  He has met a lot of famous people.
 • Děj pokračuje do přítomnosti a bude pravděpodobně pokračovat i dále (unfinished actions)
  She has lived here for 15 years.
 • ve spojení s „klíčovými výrazy“ never, ever, since, for, just, already, yet (in connection with keywords)
  Have you ever been to Prague?
  I have never seen the film.
  We’ve known her for 6 years.(a period of time, how long)
  I have taught at secondary school since 2009.(a point in time, from particular time)

  • děj v minulosti, který má své důsledky pro přítomnost (a past action with results in the present)
   I‘ve lost my purse.= I don‘t have it now… (Není důležité, kdy jsem ji ztratila, ale že ji nemám!)

Tvoření
Vždy  musíme dávat pozor na to, zda je dané sloveso pravidelné či nepravidelné.

Pomocné sloveso HAVE/HAS + minulé příčestí  = —ED/ 3.
Pravidelné – přidáme koncovku -ed nebo -d
Nepravidelné – třetí tvar (3.) have written

I have travelled, you have travelled, we have travelled, they have travelled
she has travelled, he has travelled, it has travelled

I have written, we have written, you have written, they have written
She has written, he has written, it has written

Zápor
Při tvoření záporných vět v každém čase prostém opět platí základní mluvnické pravidlo, že záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě HAVE/HAS,
takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar haven’t/hasn‘t (have not/has not).

I haven‘t travelled, you haven‘t travelled, we haven‘t travelled, they haven‘t travelled
she hasn‘t travelled, he hasn‘t travelled, it hasn‘t travelled

I haven‘t written, we haven‘t written, you haven‘t written, they haven‘t written
She hasn‘t written, he hasn‘t written, it hasn‘t written

 • Dále platí, že v anglické větě je pouze jeden zápor! Je-li ve větě použito jiné záporné slovo, např. nobody, never etc., sloveso bude v kladném tvaru:

Nobody has known it.
They have never talked to me.

Otázka
Podobně jako u tvoření záporných vět platí, že otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v předpřítomném čase prostém se jedná o HAVE/HAS.
Pamatujte, že nelze hýbat s významovým slovesem, které se ve větě nachází VŽDY za podmětem!
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?

Have you travelled…? Yes, I have. No, I haven’t.

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they/he/she/it + have/has/haven’t/hasn‘t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

How long – How long have you written the letter?
What – What has she bought?

Další tázací výrazy jsou:
why, which, who, how, whose, where

WHEN se v tomto čase nepoužívá (je spojeno s konkrétní časovou informací!)

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme