ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Příslovce

Adverbs svým názvem symbolizují, že patří ke slovesu (verbs) a přidávají něco k jeho významu. (He whispered quietly. – Tiše zašeptal.)

Také mohou fungovat jako zesilovače jiných příslovcí a přídavných jmen. (She was extremely slim. – Byla velmi štíhlá.)

Pomáhají spojovat myšlenky i věty. (Then, first…)

Tvoření příslovcí

od přídavných jmen přidáním koncovky -ly
easy – easily, slow – slowly, peaceful – peacefully, true – truly, basic – basically, etc.
Ale: silly (bláznivý) – in a silly way (bláznivě)

Existují příslovce, která příponu -ly nemají:
then, yet, just, still, again, here, together…

Některá příslovce mají stejný tvar jako přídavné jméno:
fast, hard, cheap/cheaply (both), free,

Pozor na výjimky!
hard – hard = těžký, těžko; hardly – sotva, spíše
near – near – blízko, poblíž; nearly – téměř, skoro

Stupňování

Příslovce lze také stupňovat, podobně jako přídavná jména, ale ve 3. stupni chybí určitý člen THE:

fast – faster – fastest
early – earlier – earlier
easily – more easily – most easily

Nepravidelné stupňování příslovcí:
well – better – best
badly – worse – worst
late – later – last
little – less – least
much – more – most
far – further/farther – furthest/farthest

Pořadí a pozice příslovcí

před hlavním slovesem ve větě (příslovce frekvence – never, ever, often…)
I usually get up at 6.
ale: I am usually late.

dle vzorce SVOMPT, tedy Manner (způsob), Place (místo), Time (čas).

některé mohou měnit pozici, tj. na konci či na začátku věty:
today, yesterday, suddenly, first, sometimes…
Jsou-li na začátku věty, obvykle se píše za nimi čárka:
Fortunately, I know it.

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme