ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Přídavná jména

Přídavná jména popisují podstatné jméno (jaký) a v angličtině  existují jako:

 • samostatná slova – old, nice, beautiful, expensive
 • vytvořená od sloves příponou
  -ing = jaké něco, někdo je, před podstatným jménem
  -ed = jak se cítíme, za slovesem
  Příklad: sloveso shock (šokovat, leknout)
  a shocking film = šokující film
  I was shocked. = Byl jsem šokován.

Existují dva základní způsoby stupňování přídavných jmen:

 • přidáním koncovky -er a -est
 • opisem, tj. přidáním slov more a most před přídavné jméno
 • ve 3. stupni nezapomeňte přidat určitý člen THE
 • některá přídavná jména mají stupňování nepravidelné!

Přídavná jména můžeme rozdělit podle jejich délky:

 • krátká (jednoslabičná – fast, slow) přidáme -er, -est (faster, the fastest)
 • dlouhá (více slabičná – important, beautiful) přidáme more, most (more important, the most important)
 • dvouslabičná – zakončená -y (prettier, the prettiest), jinak stupňujeme jako dlouhá přídavná jména (more modern, the most modern)

2. stupeň – Comparative
– porovnáváme dvě věci, vlastnosti…
Your car is faster than mine.
This girl is more beautiful than that girl.

3. stupeň – Superlative
– z více věcí, vlastností označíme tu nej…
His car is the fastest.
She is the most beautiful girl in the classroom.

Změny v pravopise při stupňování krátkých přídavných jmen

Zdvojení koncové souhlásky hot hotter the hottest
Koncové „e“ se nezdvojuje fine finer the finest
Koncové -y se změní na -i dry drier the driest

Nepravidelné stupňování

good better the best
bad worse the worst
far further the furthest
much/many more the most
little less the least

Přirovnání – As … as …
As free as a bird – Volný jako pták – další používaná přirovnání
As soon as possible – Co nejdříve
As good as possible – Co nejlépe

Vyjádření – Čím …, tím …
Čím starší, tím lepší – The older, the better
Čím více ho znám, tím raději ho mám – The more I know him, the more I like him

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme