ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Minulý čas průběhový – past continuous

Na rozdíl od češtiny rozlišujeme v angličtině různé druhy časů, respektive forem přítomného času. Jsou to formy:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Máte-li rádi grafické znázornění, doporučuji podívat se do tabulky s přehledem mluvnice.
V každém čase i formě můžeme tvořit věty oznamovací – kladné či záporné, věty tázací – kladné i záporné, zjišťovací tzv. Yes/No-questions nebo doplňovací Wh-questions.

Použití:

 • děj v minulosti se zdůrazněním trvání (past activity that has a duration)
  They were learning for the test for two hours.
 • dva děje probíhaly současně (two actions happening at the same time)
  I was reading a good book and my brother was watching a fotball match.
 • v povídkách k nastavení, popisu scény (describing a scene of a story)
  It was raining and people were hurrying so I decided to take a bus.
 • probíhající děj, který byl přerušen jinou akcí (a continuous activity that was interrupted by another action)
  She was having a bath when someone knocked the door.

Tvoření
Nesmíme zapomínat, že slovesný tvar v tomto čase má dvě části: pomocné sloveso BE a významové sloveso s koncovkou -ING

I was drinking, I was studying, I was having breakfast
He was drinking, he was studying, he was having breakfast

You were drinking, you were studying, you were having breakfast
We were drinking, we were studying, we were having breakfast
They were drinking, they were studying, they were having breakfast

Zápor
Zápor tvoříme s pomocným slovesem být v minulém čase, tedy was/were takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar:
wasn´t not (was not), weren´t (were not)
I wasn´t getting up, I wasn´t studying, I wasn´t having breakfast
She wasn´t drinking, she wasn´t studying, she wasn´t having breakfast

You weren´t drinking, you weren´t studying, you weren´t having breakfast
We weren´t drinking, we weren´t studying, we weren´t having breakfast
They weren´t drinking, they weren´t studying, they weren´t having breakfast

 • Dále platí, že v anglické větě je pouze jeden zápor! Je-li ve větě použito jiné záporné slovo, např. nobody, never etc., sloveso BÝT (was, were) bude v kladném tvaru.

Otázka
Protože minulý čas průběhový se tvoří s pomocným slovesem BÝT (was, were)
a významovým slovesem s koncovkou -ING, otázka se tvoří přehozením pomocného slovesa před podmět.
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?

Was I walking in the park?
Was she walking? Was he walking?

Were you walking? Were we walking? Were they walking?

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they/he/she/it + was/were nebo wasn´t/weren´t.

Were you writing an e-mail? Yes, I was. – No, I wasn´t.
Was Paul drinking coffee? Yes, he was. – No, he wasn´t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

Why – Why were they learning English?
Where – Where was she walking?
What – What were you doing?

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme