ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Minulý čas prostý – past simple

Stejně jako přítomný čas, tak i minulý čas má v angličtině několik forem:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Máte-li rádi grafické znázornění, doporučuji podívat se do tabulky s přehledem mluvnice.
V každém čase i formě můžeme tvořit věty oznamovací – kladné či záporné, věty tázací – kladné i záporné, zjišťovací tzv. Yes/No-questions nebo doplňovací Wh-questions.

Minulý prostý – past simple
Použití:

 • minulý děj, který již skončil (a completed past action)
  He watched TV yesterday.
 • pro děje, které následovaly jeden po druhém (for actions taking place one after another action)
  He got up, went to the bathroom and had a shower.
 • ve spojení s „klíčovými výrazy“ včera, před týdnem, minulý rok apod. (in connection with: yesterday, a week ago, last year etc.)
  They flew in Croatia last year.
 • děj v minulosti, který přerušil jiný probíhající děj (an action which interrupted a past countinuous activity)
  She was doing her homework when the computer broke down.

Tvoření
V kladných větách musíme dávat pozor na to, zda je dané sloveso pravidelné či nepravidelné.
Pravidelné – přidáme koncovku -ed nebo -d
worked, liked; stopped; studied;
Nepravidelné – druhý tvar (2.)
tell – told – told; hit – hit – hit

I got up, I studied, I drank, I had to
You got up, you studied, you drank, you had to

Pro všechny osoby stejně!

Zápor
Při tvoření záporných vět v minulém čase prostém opět platí základní mluvnické pravidlo, že záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě DID,
takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar didn´t (did not).

I didn´t get up, I didn´t study, I didn´t drink, I didn´t have to
You didn´t get up, you didn´t study, you didn´t drink, you didn´t have to

 • Nezapomeňte, že pokud je ve větě použito pomocné sloveso pro otázku v minulém čase prostém DID nebo pro zápor DIDN´t hlavní sloveso bude již v základním tvaru!
 • Dále platí, že v anglické větě je pouze jeden zápor! Je-li ve větě použito jiné záporné slovo, např. nobody, never etc., sloveso bude v kladném tvaru:

Nobody knew it.
They never talked to me.

Otázka
Podobně jako u tvoření záporných vět platí, že otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v minulém čase prostém se jedná o DID.
Pamatujte, že nelze hýbat s významovým slovesem, které se ve větě nachází VŽDY za podmětem!
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?

Did I get up? Did I study? Did I have to?
Did you get up? Did you study? Did you have to?

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they/he/she/it + Did/didn´t.

Did you drink coffee? Yes, I did. – No, I didn´t.
Did Paul drink coffee? Yes, he did. – No, he didn´t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

When – When did you get up?
Where – Where did he live?
What – What did they do yesterday?

Další tázací výrazy jsou:
why, which, who, how, whose

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme