ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Přítomný čas prostý – present simple

Na rozdíl od češtiny rozlišujeme v angličtině různé druhy časů, respektive forem přítomného času. Jsou to formy:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Máte-li rádi grafické znázornění, doporučuji podívat se do tabulky s přehledem mluvnice.
V každém čase i formě můžeme tvořit věty oznamovací – kladné či záporné, věty tázací – kladné
i záporné, zjišťovací tzv. Yes/No-questions nebo doplňovací Wh-questions.

Přítomný prostý – Present simple
Použití:

 • obvyklý, pravidelný, opakovaný děj (habitual action)
  He sometimes goes clubbing.
 • trvalý stav (permanent state)
  I work in a bank.
 • všeobecně platná skutečnost, pravda (permanent truth)
  Sun sets in the west.
 • jízdní řády, časový program
  The train arrives at 9.15.
 • se slovesy, která vyjadřují STAV ne činnost think, mean, understand, know, love agree, like etc.

Tvoření
Abych mohli utvořit kladnou oznamovací větu v tomto čase, použijeme sloveso v základním tvaru – tak jak je uvedeno ve slovníku, tj. infinitiv bez to – v našem grafickém přehledu je označen jako první tvar neboli 1.

I get up, I study, I drink, I have to
You get up, you study, you drink, you have to
We get up, we study, we drink, we have to
They get up, they study, they drink, they have to

Všimli jste si, že výše uvedená spojení neobsahují zájmena he, she, it? Je to proto, že tady dochází ke změně, ke slovesu se přidá koncovka -s, případně -es (wash, watch, kiss, fix, study – studies)
Jak to tedy ve skutečnosti vypadá?

She gets up, she studies, she drinks, she has to
He gets up, he studies, he drinks, he has to
It starts, it means, it happens, it seems

Zápor
Při tvoření záporných vět v přítomném čase prostém nesmíme zapomenout na základní mluvnické pravidlo, že záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě DO a DOes pro 3. osobu j.č.,
takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar don´t (do not) nebo ve 3. os. j.č. doesn´t (does not)

I don´t get up, I don´t study, I don´t drink, I don´t have to
You don´t get up, you don´t study, you don´t drink, you don´t have to
We don´t get up, we don´t study, we don´t drink, we don´t have to
They don´t get up, they don´t study, they don´t drink, they don´t have to

She doesn´t gets, she doesn´t studyies,she doesn´t drinks, she doesn´t has have to
He doesn´t gets up, he doesn´t studyies, he doesn´t drinks, he doesn´t has have to
It doesn´t starts, it doesn´t means,it doesn´t happens, it doesn´t seems

 • Nezapomeňte, že koncovka -s ve 3.os.j.č. se v rámci jednoho slovesného tvaru použije POUZE jednou! Pokud přidáváme pomocné sloveso does, „hlavní“ významové sloveso bude
  v základním tvaru bez -s!
 • Dále platí, že v anglické větě je pouze jeden zápor! Je-li ve větě použito jiné záporné slovo, např. nobody, never etc., sloveso bude v kladném tvaru:
 • Nobody knows it.
  They never talk to me.

Otázka
Podobně jako u tvoření záporných vět platí, že otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v přítomném čase prostém DO/Does.
Pamatujte, že nelze hýbat s významovým slovesem, které se ve větě nachází VŽDY za podmětem!
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?
Do I get up? Do I study? Do I have to?
Do you get up? Do you study? Do you have to?
Do we get up? Do we study? Do we have to?
Do they get up? Do they study? Do they have to?

Does she get up? Does she study? Does she have to?
Does he get up? Does he study? Does he have to?
Does it start? Does it happen? Does it mean?

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they-he/she/it + do/does.

Do you drink coffee? Yes, I do. – No, I don´t.
Does Paul drink coffee? Yes, he does. – No, he doesn´t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

When – When do you get up?
Where – Where does he live?
What – What do they do after school?

Další tázací výrazy jsou:
why, which, who, how, whose

Procvič si:

Doplňovací cvičení

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme